Katedra Robotyki i Mechatroniki

Studia Pierwszego stopnia - Praca Inżynierska (AiR & MCH)

ID Opiekun Temat Opis Status
1dr inż.
Bartłomiej Borkowski


Praca zawierać będzie przegląd metod wytyczania trasy mobilnego systemu pomiarowego przy znanych parametrach geometrycznych pomieszczenia w dwóch i trzech wymiarach. Ujęte zostaną rozwiązania do wytyczania trasy przez zadany zbiór punktów przy założeniach pewnych kryteriów optymalizacji tj: - najkrótsza droga - oszczędność energii - czas pomiaru Jako wynik pracy oczekuje się uszeregowania przydatności algorytmów sterowania w określonych warunkach Rezerwacja
2dr inż.
Tomasz Buratowski
Budowa manipulatora dla obrabiarek

Temat dla dwóch osób
215401
3
Budowa manipulatora dla obrabiarek

Temat dla dwóch osób
215477
4dr hab. inż.
Jacek Cieślik


Design of microtool for laparoscopic robotic surgery
zarezerwuj
5dr inż.
Piotr Czop
Koncepcja systemu diagnostyki maszyn zrealizowana w oparciu o wybrane techniki termowizyjne

222427
6dr inż.
Ireneusz Dominik
Optymalizacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem technologii AutoID

W pracy zostaną omówione systemy informatyczne optymalizujące procesy produkcji przemysłowej, które wykorzystują technologię automatycznej identyfikacji. Przedstawiony zostanie dokładny opis technologii i urządzeń AutoID stosowanych w tego typu aplikacjach oraz zostanie zrobiona analiza ekonomiczna wdrożenia takiego rozwiązania. Praca przewiduje również wykonanie demonstracji, przedstawiającej działanie przykładowych urządzeń AutoID.Rezerwacja
7
Sterowanie siłą nacisku chwytaka z zastosowaniem siłowników ze stopu pamięci kształtu

Celem pracy inżynierskiej jest dobór czujników siły nacisku oraz napisanie oprogramowania w środowisku LabVIEW sterującego siłą nacisku chwytaka napędzanego siłownikami ze stopu pamięci kształtu (SMA)Rezerwacja
8
Sterowanie przemieszczeniem chwytaka z zastosowaniem siłowników ze stopów z pamięcią kształtu

Celem pracy jest dobranie odpowiednich czujników oraz opracowanie sterowania z wykorzystaniem programu LabVIEW umożliwiającego sterowanie przemieszczeniem chwytaka, którego siłowniki są wykonane ze stopów metali z pamięcią kształtu (SMA)Rezerwacja
9dr inż.
Mariusz Gibiec
Projekt automatyzacji przydomowej oczyszczalni ścieków

241109
10
Wykorzystanie ruchu gałki ocznej do generowania sygnałów sterujących robotem

W pracy należy wykorzystać system śledzenia ruchu gałki ocznej za pomocą kamery pracującej w podczerwieni do sterowania wybranym obiektem. Celem pracy jest program sterujący obiektem w oparciu o zarejestrowany i zidentyfikowany ruch gałki ocznej. Całość pracy należy zrealizować w oparciu o język programowania „C”.241887
11
Analiza i identyfikacja obiektów na obrazie kamery w systemach bezpieczeństwa

Analysis and identification of objects in the camera image in a security system
241872
12
System wspomagajacy zarzadzanie praktykami

241100
13
Identyfikacja źródła sygnału radiowego do celów nawigacji robota

241877
14
System odzyskiwania energii w pojazdach kołowych

241878
15
Implementacja Algorytmów Genetycznych w Matlab-ie - porownanie

Genetic Algorithm Implementation Using Matlab - A Comparison
241269
16dr hab. inż. prof. nadzw. AGH
Mariusz Giergiel
Koncepcja robota typu trąba słonia

The Concept of Elephant Trunk Type Robot
215415
17
Projekt i budowa małego robota kroczącego

Design and Construction of a Small Walking Robot
215521
18
Projekt i budowa małego robota kołowego

Design and Construction of a Small Weel Robot
215468
19
Przegląd rozwiązań robotów do prac podwodnych

Review of Solutions of Underwater Working Robots
215526
20
Szybkie algorytmy całkowania numerycznego

Fast Algotithms of Numerical Integration
215394
21
Stanowisko laboratoryjne do badania sprężyny NiTi

The Laboratory Stand for Tests of NiTi Springs
215454
22
Przegląd możliwości diagnozowania konstrukcji żelbetowych

Review of Diagnostic Possibilities of Reinforced Concrete Structures
215500
23
Budowa mobilnej platformy kołowej

Construction of a mobile wheeled platform
Rezerwacja
24
Przegląd algorytmów planowania ruchu, znajdowania drogi przez roboty mobilne

Overview of motion planning algorithms and way finding by the mobile robots
222345
25
Automatyczny system ustalania liczby przedmiotów na podstawie masy

An automatic system for determining the number of objects on the basis of mass
222357
26
Budowa małego robota typu line-follower

Conception and Implementation of a small line-follower robot
222397
27
Koncepcja robota kroczącego z wykorzystaniem materiałów inteligentnych

The concept of walking robot applying smart materials
222807
28
Koncepcja mobilnego robota inspekcyjnego

The concept of mobile inspection robot
222914
29
Wykorzystanie urządzenia typu Smartphone do sterowania robotem mobilnym

The usage of smartphone devices to control the mobile robot
222887
30
Koncepcja robota balansującego na zasadzie odwróconego wahadła

The concept of robot teetering on the principle of an inverted pendulum
222841
31
Koncepcja małego robota gąsienicowego

The concept of a small tracked robot
222307
32
Budowa robota lokalizującego źródło światła

Construction of robot localizing light source
222349
33
Budowa małego robota gąsienicowego

Construction of small tracked robot
222387
34
Bronie Energii Bezpośredniej

Direct Energy Weapons
222424
35dr hab. inż.
Joanna Iwaniec
Wybrane metody modelowania charakterystyk sprężystości i tłumienia w postaci histerezy.

Selected methods of modelling hysteretic stiffness and damping characteristics.
241847
36
Detekcja ruchu w układach biomechanicznych.

Motion detection in biomechanical systems.
241256
37
Implementacja rozwiązań bazodanowych w sieci Internet dla potrzeb administracyjno-organizacyjnych.

Implementation of internet database systems for administrative and organizational purposes.
244818
38dr inż.
Grzegorz Karpiel
Projekt stołu uchylno-obrotowego z wykorzystaniem napędu bezpośredniego.

Application of direct drive for CNC table.
Celem pracy jest zaprojektowanie układu napędowego dla stołu maszyny numerycznej z wykorzystaniem silnika bezpośredniego.244173
39
Silniki momentowe jako alternatywa dla obecnie stosowanych rozwiązań - zastosowanie na przykładzie konkretnej aplikacji.

Torque motors as an alternative to the currently used solutions - using the example of a specific application.
Celem pracy jest zaprojektowanie stanowiska wykorzystującego napędy bezpośrednie.246548
40dr inż.
Andrzej Klepka
Projekt generatora trajektorii dla robota MELAFA

Celem pracy jest stworzenie oprogramowania do generowania trajektorii robota na podstawie danych dostarczonych z oprogramowania inżynierskiego222836
41
Wpływ rodzaju wymuszenia nisko-częstotliwościowego na wyniki testu wibro-akustycznej modulacji

Celem pracy jest analiza wpływu rodzaju wymuszenia na wyniki uzyskane w trakcie testu akustyki nieliniowejRezerwacja
42
Badanie wpływu nieliniowości elementów piezoelektrycznych na wyniki eksperymentów

zarezerwuj
43dr inż.
Piotr Kohut
Wykorzystanie bibliotek OpenCV oraz technik szybkiego prototypowania z zastosowaniem karty DS1003 z procesorem sygnałowym do tworzenia algorytmów przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym

Application of openCV libraries and rapid prototyping technology with use of DS1003 board equipped with signal processor for developing image processing algorithms in real time
Zapoznanie się z techniką szybkiego prototypowania, środowiskiem programowo-narzędziowym czasu rzeczywistego firmy dSPACE oraz bibliotekami OpenCV . Wykorzystanie techniki szybkiego prototypowania do tworzenia wybranych algorytmów przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem bibliotek openCV Intel’a ( „Open Computer Vision Library” ) oraz S-funkcji Matlab’a zdefiniowanej w języku C . Wymagania: znajomość technik komputerowego przetwarzania obrazu, znajomość języków programowania: język C/C++, Matlab (tworzenie S-funkcji)

To acquaint with rapid prototyping technology, dSPACE real-time software-hardware environment and openCV libraries. Selected image processing algorithms developing based on rapid prototyping techniques, openCV libraries and Matlab S-function. Requirements: knowledge of digital image processing techniques, knowledge of programming languages: C/C++, Matlab (m-files and building S-function in C); hardware–software environment MATLAB/Simulink/dSPACE
252272
44
Zastosowanie metod wizyjnych do wykrywania uszkodzeń wybranych obiektów i struktur

Przegląd metod oraz podstawy teoretyczne stosowanych metod, przykłady zastosowań, stosowane algorytmy, porównanie metod, implementacja wybranych algorytmów. Wymagania: znajomość języków programowania: Matlab lub język C/C++/C# 241869
45
Niepewności w pomiarach wizyjnych

Podstawy teoretyczne wyznaczania niepewności, numeryczna implementacja wybranych technik z zastosowaniem modeli regresyjnych. Zapoznanie się z metodami szacowania rozrzutu wyników pomiarów wizyjnych. Wymagania: znajomość języków programowania: Matlab lub język C/C++ , C#, W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pko@agh.edu.pl.
46
Metody wizyjne w monitorowaniu postępów rehabilitacji u osób ze schorzeniami kręgosłupa

Vision methods in monitoring the progress of rehabilitation of patients with spinal disorders
241260
47
Algorytmy do wynzanczania automatycznego progu binaryzacji w pomiarach wizyjnych

231856
48
Dopasowanie i śledzenie cech w systemach wizyjnych robotów mobilnych

241867
49


Curvature-based damage detection algorithm for cantilever beams
Rezerwacja
50
Zastosowanie systemów wizyjnych w śledzeniu obiektów i budowaniu mapy otoczenia

241792
51
Implementacja algorytmów obliczeń równoległych z uzyciem procesorów graficznych (GPU) d przetwarzania obrazów

Impelmentation of parallel computing algorithms using graphics processing units (GPU) for image processing
241791
52
Zastosowanie przybornika Real Time Windows Target do propotypowania algorytmów przetwarzania obrazów

241808
53
Zastosowanie oprogramowania TEMA w badaniu precyzji manipulatorów

241806
54dr inż.
Andrzej Kot
Low power data transmission system based on Universal Serial Bus

Low power data transmission system based on Universal Serial Bus
Rezerwacja
55prof. dr hab. inż.
Janusz Kwaśniewski
Projekt drukarki 3D

222936
56
Opracowanie koncepcji stanowiska do określania współczynnika przenikalności w badaniach termograficznych

Praca dotyczy możliwości wykorzystania termografii w ocenie stanu technicznego wybranych struktur mechanicznych, np. taśmy przenośnikowe. Opracowane stanowisko (eliminujące wpływ czynników zewnętrznych) pozwoli na okreslanie rzeczywistego wsp. przenikalności różnych strukturRezerwacja
57
Projekt modernizacji dźwigu osobowego pod kątem przewozu osób niepełnosprawnych

Praca dotyczy ważnego problemu dotyczącego modernizacji istniejących rozwiązań technicznych z uwzględnieniem wymagań stawianych tym instalacjom w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Na konkretnym przykładzie przedstawiona zostanie procedura modernizacji instalacjiRezerwacja
58dr inż.
Michał Lubieniecki
Implementacja wizyjnych metod detekcji uszkodzeń powierzchni konstrukcji betonowych i asfaltowych.

Implementation of vision based crack detection methods for concrete and asphalt surfaces.
241851
59
Wykorzystanie technik programowania liniowego w systemach kolejkowych w celu minimalizacji średniego czasu oczekiwania.

The use of linear programming techniques in queuing systems in order to minimize the average waiting time.
Rezerwacja
60
Zarządzanie energią w budynkach poprzez systemy automatyzacji budynków BEMS, BMS. Elementy wykonawcze oraz stosowane protokoły komunikacyjne.

Building energy management system as a mean for better energy efficiency. The actuators and communication protocols.
Praca ma charakter przeglądowy i dotyczy stosowanych w systemach BEMS i BMS protokołów komunikacyjnych oraz struktury systemów sterowania. 241855
61
Nowoczesne układy sterowania silników z zapłonem samoczynnym na podstawie silników stosowanych przez Fiat Group

Analysis of modern control systems for compression-ignition engines by the example of the Fiat Group
241780
62
Koncepcja zrobotyzowanego stanowiska do zgrzewania punktowego pokryć lotniczych.

Conceptual design of a robot spot welding cell for an aircraft body panels.
241775
63dr hab. inż.
Leszek Majkut
Projekt podnośnika do bezpiecznego transportu wózka inwalidzkiego

Po przeglądzie istniejących rozwiązań, w pracy należy wykonać projekt mechanizmu umożliwiający transport wózka inwalidzkiego z osobą niepełnosprawną z poziomu ulicy do poziomu samochodu, będącego środkiem transportu. Praca powinna zawierać obliczenia kinematyczne, wytrzymałościowe, dobór napędu i sterowania oraz wizualizację 3D analizowanego rozwiązania.231933
64
Projekt opuszczanej szafki kuchennej - pomoc osobom niepełnosprawnym

Po przeglądzie istniejących rozwiązań, w pracy należy wykonać projekt mechanizmu umożliwiający obniżenie wiszącej szafki kuchennej do poziomu, na którym możliwe jest korzystnie z niej (tzn. dostęp do półek) osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Praca powinna zawierać obliczenia kinematyczne, wytrzymałościowe, dobór napędu i sterowania oraz wizualizację 3D analizowanego rozwiązania.231942
65dr inż.
Michał Mańka
Uniwersalny robot modułowy do eksploracji trudno dostępnych miejsc

Universal modular robot for exploration of hardly accessible localizations
Celem pracy jest opracowanie i przebadanie symulacyjne robota modułowego przeznaczonego do eksploracji trudno dostępnych miejsc (zawalone budynki, kanały wentylacyjne etc)241858
66
Opracowanie systemu łączenia modułów w uniwersalnym robocie modułowym.

Developing of the connection method between basic modules in universal modular robot
Celem pracy jest opracowanie metod łączenia się między modułów w uniwersalnym robocie modułowym. Połączenia te mają pozwalać na przysłanie zasilania, danych pomiędzy poszczególnym modułami oraz pewne i wytrzymałe połączenie mechaniczne pozwalające na ruch (sterowalny) w pewnym ograniczonym zakresie 241781
67
Wirtualne prototypowanie robota w środowisku LMS SAMCEF

Virtual prototyping of the robot in the LMS SAMCEF
Celem pracy jest przeprowadzenie procesu wirtualnego prototypowania robota w środowisku LMS SAMCEF. Model wykorzystany w tym procesie będzie zawierał zarówno elementy modelowane metodą brył sztywnych jak i elementy modelowane metodą elementów skończonych. 231912
68
Zastosowanie materiałów inteligentnych w robotach modułowych

Intelligent materials in modular robots
245943
69dr hab. inż.
Krzysztof Mendrok
Algorytm rozpoznawania środowiska dla robota mobilnego wyposażonego w jedną kamerę

Environment mapping algorithm for mobile robot equipped with single camera
241257
70
Zastosowanie transformaty falkowej do wykrywania uszkodzeń w płytach

Application of wavelet transform to damage detection in plates
231305
71dr inż.
Agata Nawrocka
Implementacja sztucznej sieci neuronowej w sterowniku przemysłowym

222838
72dr inż.
Paweł Paćko
Metody wyznaczania charakterystyk dyspersyjnych dla fal prowadzonych Lamba w materiałach anizotropowych

Estimation of dispersion characteristics of Lamb waves for anisotropic plates
W pracy należy dokonać przeglądu i porównania dostępnych metod wyznaczania charakterystyk dyspersyjnych dla fal Lamba. Należy zaimplementować wybrane metody dla materiałów anizotropowych, w szczególności metodę fal cząstkowych.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
73
Tomografia dyfrakcyjna dla przetworników ze sprzężeniem przez powietrze

Diffraction tomography for air-coupled transducers
W pracy należy dokonać przeglądu istniejących pomiaru pola ciśnienia akustycznego w pobliżu przetwornika ze sprzężeniem przez powietrze. Należy dokonać pomiarów na wybranym przetworniku za pomocą wibrometru laserowego z zastosowaniem różnych metod.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
74
Numeryczna analiza procesu spawania

Numerical analysis of the welding process
W pracy należy dokonać przeglądu istniejących metod symulacyjnych dla procesu spawania. Należy wykonać obliczenia dla procesu spawania wybranego komponentu.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
75
Wykrywanie i identyfikacja uszkodzeń w konstrukcjach mechanicznych w oparciu o pomiary zjawisk falowych

Elastic waves-based dtructural damage detection and identification
221173
76dr hab. inż.
Maciej Petko
Obliczenia kinematyki robota UR5 w pakiecie Matlab

UR5 robot kinematics calculation in Matlab
244821
77
Obliczenia kinematyki robota UR5 w pakiecie Matlab

UR5 robot kinematics calculation in Matlab
244821
78
Mocowanie narzędzi stosowanych podczas operacji endoskopowych w obrębie miednicy mniejszej do manipulatora robota

Attachment of tools used during pelvic endoscopy surgery to a robot manipulator
W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem petko@agh.edu.pl.
79
Projekt stanowiska do badania dozowania substancji płynnych

Design of a test bench for dosing liquids
W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem petko@agh.edu.pl.
80
Mikrorobot do manipulacji matriałem biologicznym

Microrobot for biological samples manipulation
W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem petko@agh.edu.pl.
81dr inż.
Łukasz Pieczonka
Monitorowanie stanu konstrukcji metodą akustyki nieliniowej

Nonlinear acoustics in structural health monitoring
Przeprowadzenie eksperymentów laboratoryjnych z wykorzystaniem skanującego wibrometru laserowego oraz czujników piezoelektrycznych.zarezerwuj
82
Obrazowanie uszkodzeń w akustyce nieliniowej

Damage imaging in nonlinear acoustics
Analiza sygnałów modulacji wibro akustycznej pod kątem obrazowania uszkodzeń w analizowanej strukturze. Opracowanie i implementacja metod w środowisku Matlab.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.pieczonka@agh.edu.pl.
83
Wpływ warunków brzegowych na detekcje uszkodzeń metodą akustyki nieliniowej

The influence of boundary conditions on nonlinear acoustic testing
Pomiary laboratoryjne z wykorzystaniem skanującego wibrometru laserowego i czujników piezoelektrycznych oraz analiza sygnałów w środowisku Matlab.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.pieczonka@agh.edu.pl.
84
Modelowanie numeryczne tkanek miękkich

Numerical modeling of soft tissues
Przeprowadzenie symulacji metodą elementów skończonych struktur anatomicznych zrekonstruowanych na bazie obrazowania medycznego CT i MRIzarezerwuj
85dr inż.
Daniel Prusak
MINIATUROWYMODUŁ DO AUTOMATYCZNEGO UTRZYMYWANIA CIŚNIENIA BEZZAŁOGOWEGO POJAZDU POWIETRZNEGO (UAV) ZASILANY BATERIAMI SŁONECZNYMI

MICROUNIT FOR AUTOMATIC PRESSURE CONTROL FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) POWERRED BY SOLAR CELLS
Praca obejmuje projekt i wykonanie miniaturowego ultralekkiego(!) mobilnego modułu do automatycznej regulacji (stabilizacji) ciśnienia bezzałogowego statku powietrznego (UAV) na bazie sterowca. Moduł powinien dokonywać automatycznego pomiaru ciśnienia podczas lotu i spoczynku sterowca i w razie jego braku uzupełniać niedobór czynnika roboczego (powietrze/hel). Miniaturowy moduł powinien być ultralekki, zasilany panelowymi bateriami słonecznymi i powinien się cechować niezawodnością oraz wysoką stabilnością pracy przy niekorzystnych warunkach zewnętrznych. Moduł będzie mocowany do poszycia sterowca. Praca ma charakter naukowo-praktyczny i oprócz symulacji obejmuje testy eksperymentalne. Niezbędna znajomość elektroniki i umiejętność projektowania PCB.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
86
Modelowanie i symulacja mikroukładu mechanicznego na bazie złącz typu flexures ze stosowym napędem piezoelektrycznym.

Modelling and simulations of mechanical system based on flexure joints and piezoelectric stack microactuator.
Praca ma na celu modelowania i weryfikację układu mechanicznego zbudowanego na bazie elastycznych przegubów złączowych i piezonapędu stosowego.231900
87
Analiza kinematyczna wybranych struktur urządzeń medycznych do wspomagania operacji endoskopowych w obrębie miednicy mniejszej

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
88
Projekt urządzenia do mieszania zawiesin.

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
89
Projekt chwytaka robota do mieszania zawiesin cytostatycznych w opakowaniach szklanych.

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
90
Projekt chwytaka do manipulowania obiektami podatnymi w zastosowaniach medycznych.

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
91
Projekt ultralekkiego przedniego zawieszenia z układem kierowniczym bolidu wyścigowego klasy Formula Student

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
92
Projekt ramy stalowej bolidu formuły student

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
93
Dowolny temat z obszaru SMART AUTOMOTIVE na konkurs "Innovation Challenge"

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
94
Dwustopniowy układ korekcji świateł mijania na bazie silnika piezoelektrycznego.

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
95
Projekt CYBERNETYCZNEJ GŁOWY KOPERNIKA

Można wybrane zagadnienia tylko realizować, ale temat wykonać praktycznie.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
96dr inż.
Paweł Pytko
Projekt układu chłodzenia silnika spalinowego

Celem pracy jest zaprojektowanie układu chłodzenia dla silnika spalinowego z doładowaniem dynamicznym. Projekt zawierać będzie obliczenia cieplne i konstrukcyjne chłodnicy, dobór urządzeń pomocniczych (pompa) oraz projekt układu sterowania w oparciu o pomiar parametrów czynnika roboczegoRezerwacja
97dr inż.
Sławomir Skrzyniarz
System Inteligentnej Szklarni realizowany za pomocą sterownika PLC

Zadaniem dyplomanta będzie zaprojektowanie systemu opartego o sterownik PLC do sterowania warunkami panującymi wewnątrz szklarni, jak również prostego systemu dozoru. Wymagana jest znajomość środowiska programistycznego CX OneRezerwacja
98
Wykorzystanie sterownika PLC do sterowania sygnalizacją świetlną.

Celem pracy jest opracowanie programu do sterowania sygnalizacją świetlną wzbudną uwzględniającą aktualne natężenie ruchu. Sygnalizacja musi uwzględniać aktualnie obowiązujące przepisy ruchu i jednocześnie płynnie regulować ruchem i rozładowywać korki na skrzyżowaniu. Wymagana znajomość środowiska programowania - Omron CX One.222875
99
Sterowanie dźwigiem osobowym za pomocą sterownika PLC

Celem pracy jest opracowanie systemu sterowania dźwigiem osobowym poruszającym się pomiędzy kilkoma piętrami oraz oprogramowanie sterownika firmy Omron sterującego całym systemem. Wymagana znajomość środowiska programistycznego Omron CX One.222886
100dr inż.
Jarosław Smoczek
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w układzie regulacji ładunku przemieszczanego przez suwnicę

Celem pracy jest opracowanie układu regulacji typu gain-scheduling pozycji ładunku przemieszczanego przez suwnicę z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych. W ramach pracy wykonana zostanie programowa realizacja regulatora neuronowego na sterowniku PLC z zastosowaniem tekstu strukturalnego oraz system nadrzędnego sterowania i wizualizacji w środowisku programowym Wonderware System Platform.Rezerwacja
101prof. dr hab. inż.
Tadeusz Stepinski
Badanie charakterystyk kierunkowych głowic ultradżwiękowych

Inspection of ultrasonic transducers in immersion
Praca polega na zbadaniu charakterystyk kierunkowych kilku głowic zanurzeniowych w wodzie przy pomocy skanera XY. Charakterystyka kierunkowa obrazuje rozklad cisnienia emitowanego przez głowicę w obrzarze przed głowicą. zarezerwuj
102
Badanie materiałów przy pomocy ultradźwięków.

Ultrasonic inspection
"Praca składa się z dwóch pokrewnych zadań: - zbadanie próbek spoin spawanych z wykorzystaniem kątowych głowic ultradźwiękowych w kontakcie z powierzchnia próbki i systemu do badań ultradźwiękowych oraz - wykonanie ultradźwiękowych obrazów C-scan płyt kompozytowych z uszkodzeniami takimi jak delaminacje, ślady uderzeń, pęknięcia (badanie ma być przeprowadzone w zanurzeniu). zarezerwuj
103dr inż.
Jerzy Stojek
Wykorzystanie techniki CFD do modelowania zjawisk przepływowych w amortyzatorze samochodowym

W ramach pracy student zobowiązany będzie do zamodelowania, za pomocą pakietu ANSYS/FLUENT zjawisk przepływowych w amortyzatorze samochodowym. Praca będzie obejmowała: 1. Zapoznanie się z budową dostępnych na rynku amortyzatorów 2. Wykonanie rysunku (modelu) konstrukcyjnego amortyzatora przeznaczonego do badań. 3. Dyskretyzację modelu (rozłożenie siatki numerycznej) 4. Przyjęcie warunków brzegowych oraz parametrów obliczeniowych. 5. Przeprowadzenie obliczeń rozkładu pól prędkości oraz spadków ciśnień w szczelinach przepływowych amortyzatora przy zmieniających sie parametrach roboczych amortyzatora (np. lepkości cieczy roboczej). 6.Podanie wytycznych do ewentualnej modernizacji, usprawnienia badanej konstrukcji.222864
104dr inż.
Zbigniew Śliwa
System kontroli dostępu w obiekcie przemysłowym.

The access control system for the industrial building
- Omówienie zasad działania Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz Telewizji Przemysłowej (CCTV). - Przedstawienie założeń i wymagań obiektu przemysłowego dla systemu. - Obliczenie wymaganych parametrów instalacji dla SSWiN oraz CCTV, wraz z podsumowaniem obliczeń. - Uzasadnienie dokonanych wyborów, konfiguracja programowa systemu, oraz opis możliwości przyszłych modyfikacji systemu. 252243
105
Projekt uchwytu mocującego cylinder amortyzatora w trakcie procesu spawania wspornika z użyciem robota spawalniczego.

Project of holder of the damper cylinder, in the process of welding bracket with use of the welding robot.
1.Analiza znanych rozwiązań wykorzystywanych przy spawaniu z użyciem robota przemysłowego. 2.Przedstawienie założeń dotyczących materiałów, wymiarów i umiejscowienia części spawanych, oraz założeń dotyczących wymiarów i wytrzymałości części projektowanego uchwytu . 3. Obliczenie wytrzymałości części ruchomych uchwytu, oraz rodzaju spawu który powinien zostać zastosowany w procesie spawania poszczególnych elementów. 4. Podsumowanie obliczeń, uzasadnienie podjętych wyborów, wraz z opisem możliwych przyszłych modyfikacji mogących podnieść funkcjonalność uchwytu. 252250
106prof. dr hab. inż.
Tadeusz Uhl
Manipulator do ultradżwiekowego testowania materiałów

Manipulator for ultrasound materials testing
Kontunuacja pracy przejsciowej I251622
107
Polimery elektroaktywne i ich zastosowanie w medycynie

Electroactive polymers and it application in medicine
W parcy dokonany zostanie przeglad dostepnych polimerow elektroaktywnych oraz analiza mozliwości ich zastosowania w medycynie. Przedstawiony zostanie projket koncepcyjny układu aktuatora z zastosowaniem polimeru elektroaktynego231918
108
Polimery z pamięcią kształtu przegląd materiałow ich dostępność oraz analiza własności.

Shape memory polymers and its modeling and analysis
231880
109
Silnik akustyczny projekt i badania prototypu

Acoustic engine - design and protyping
231916
110
Zastosowanie termografii aktywnej do oceny głębokości uszkodzeń konstrukcji – symulacje i badania eksperymentalne

Application of active thermography for assessment of damage depth - simulation and experimental study
241286
111
Kompozyty z włóknami PZT – własności, modelowanie i technologia produkcji

MFC composites - properties, modeling and manufacturing technology
231833
112
Konstrukcja czujnika gazów z zastosowaniem nanorurek węglowych – przegląd konstrukcji i projekt czujnika metanu

Design of metan sensor with carbon nanotubes
222262
113
Ultradźwiękowy układ przemieszczania ciał stałych w cieczach

Ultrasound system for positioning of solids in liquids
zarezerwuj
114
Materiały samo naprawiające się – przegląd i analiza możliwości zastosowania w konstrukcjach lotniczych

Selfhealing materials - overview of properties and analysis of application in aviation structures
222283
115
Grupa robotów latajacych – algorytmy współpracy i ich implementacja

Group of flying robots - algorithms of cooperation and their implementation
231920
116
Stworzenie środowiska programowego dla zastosowań monitoringu stanu konstrukcji przy wykorzystaniu technologii RFID

Software dedicated for Structural Health Monitoring using RFID technology
Zakres pracy będzie obejmował zapoznanie się z technologią RFID, przegląd obecnych zastosowań technologii, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykorzystanie jej w systemach bezprzewodowych czujników oraz zapoznanie się z dokumentacją techniczną konkretnego układu (M24-LR64) wraz z możliwościami programistycznymi jakie daje nam zastosowanie dołączonych do niego bibliotek. Na podstawie dokumentacji, dołączonych bibliotek i gotowego programu należy stworzyć proste środowisko programowe służące do sterowania z poziomu komputera czytnikiem RFID, wraz z prostym interfejsem graficznym, wykonujące określone funkcje (sprawdzanie obecności konkretnych transponderów w zasięgu czytnika, na podstawie wprowadzonych wcześniej przez użytkownika informacji). Wymagana umiejętność programowania w języku C/C++ lub chęć zapoznania się z tym językiem w trakcie wykonywania projektu.222419
117
Projekt stanowiska badawczego do testowania bezprzewodowych czujników stanu konstrukcji wykorzystujących technologię RFID

Design of laboratory stand for testing of sensors with RFID technology
Zakres pracy w części teoretycznej będzie obejmował zapoznanie się z technologią RFID, zasadą działania systemów na niej opartych oraz ograniczeniach jakie niesie ze sobą jej stosowanie. Część praktyczna będzie polegała na zaprojektowaniu stanowiska badawczego dedykowanego dla konkretnego bezprzewodowego systemu służącego do monitorowania stanu konstrukcji. Stanowisko powinno mieć możliwość badania maksymalnego zasięgu odczytu układu niezależnego, jak również w zależności od materiałów znajdujących się pomiędzy czytnikiem, a badanym transponderem oraz ilości transponderów obecnych w polu czytnika. 231846
118
Przegląd istniejących metod obliczeń indukcyjności cewek planarnych oraz porównanie ich z metodami symulacyjnymi

An Overview of simulation methods for induction testing of planar inductor
Zakres pracy będzie obejmował zapoznanie się z tematyką indukcyjności cewek planarnych oraz przegląd istniejących metod obliczeniowych. W części teoretycznej należy również opisać obszary zastosowań tego typu cewek w dzisiejszej technice, ze szczególnym uwzględnieniem technologii RFID. Należy porównać istniejące metody obliczeniowe dla zadanych rodzajów cewek z metodami symulacyjnymi w określonych środowiskach (COMSOL, CWS Microwave Studio, na podstawie załączonych przewodników i instrukcji).231837
119
Opracowanie konstrukcji węzła dla karoserii autobusu miejskiego

Design of urban bus body joints
W pracy opracowany zostanie uniwersalny wezeł łaczący podłuznice ze slupkami w konstrukcji pudła autobusu. Praca wymaga budowy modelu węzła, obliczeniach wytrzymałościowych i trwalościowych metodą elemntów skończonych. Prac bedzie wykonana we wspólpracy z firma SOLARISzarezerwuj
120
Projekt konstrukcji nosnej modułowego satelity CUBSAT

Design of structure of satellite CUBSAT Class
231389
121
Modelowanie 1D lotu statku powietrznego

Modeling of airplane flight in 1D techniques
w ramach pracy należy wykonać model samolotu o wybranej konfiguracji w oprogramowaniu Virtual Lab, oprogramowanie zostanie udostępnione wykonującemu prace lub praca może być wykonana w lab. KRiM. Należy wykonać moduł obliczeń aerodynamicznych w programie AMESIM, w najprostszej postaci oraz wykonać przykład modelowania wybranego samolotu z wizualizacją w dowolnym programie np. MATLAB. Wymagana znajomośc podstawowych praw fizyki związanych z aerodynamiką oraz oprogramowania AMESIM i MATLABzarezerwuj
122
Implementacja układu sterowania skanerem do badań termograficznych

Implementation of 3D scaner controler for thermography applications
w ramach pracy należy wykonać układ sterowania istniejącycm skanerem do badań nieniszczących konstrukcji w oparciu o karty NI oprogramowanie LabView. Skaner jest do dyspozycji wykonującego pracę w laboratorium KRiM wyposażony w silniki krokowe. Znajomość oprogramowania Lab View oraz podstaw konstrukcji układów sterowania.zarezerwuj
123
Symulacyjne badanie własności termicznych satelity CUBSAT

Thermal properties of CUBSAT satelite - modeling and simulation issue
w ramach pracy powinien zostać wykonany model satelity typu CUBSAT (wykonywanego w AGH przez studentów w ramach projektu Deplix) w oparciu o metodę elementów skończonych oraz wykonane symulacje zjawisk rozchodzenia się ciepła w tej konstrukcji. Zródlami ciepla sa układy elektroniczne, promieniowanie słoneczne oraz zasilanie. Wymagana jest znajomośc metody elementów skończonych oraz podstaw termodynamiki.zarezerwuj
124
Symulacyjne badanie własności termicznych satelity CUBSAT

Thermal properties of CUBSAT satelite - modeling and simulation issue
w ramach pracy powinien zostać wykonany model satelity typu CUBSAT (wykonywanego w AGH przez studentów w ramach projektu Deplix) w oparciu o metodę elementów skończonych oraz wykonane symulacje zjawisk rozchodzenia się ciepła w tej konstrukcji. Zródlami ciepla sa układy elektroniczne, promieniowanie słoneczne oraz zasilanie. Wymagana jest znajomośc metody elementów skończonych oraz podstaw termodynamiki.zarezerwuj
125
Wirtualne testowanie własności dynamicznych satelity

Virtual dynamic test of satelite
w ramach pracy wykonany zostanie model elementów skończonych satelity typu CUBSAT ((wykonywanego w AGH przez studentów w ramach projektu Deplix) w oparciu o metodę elementów skończonych oraz wykonane zostaną symulacje własności dynamicznych konstrukcji w szczególności drgania satelity na skutek wymuszeń związanych z realizowana misja oraz pochodzących od układu sterowania pozycją. Wymagana jest znajomość metody elementów skończonych oraz podstawowych wiadomości z dynamiki układów mechanicznych.zarezerwuj
126
Projekt stanowiska do wyznaczania własności bezwładnościowych satelity typu CUBSAT

Design of experimetal rig for testing of inerta proprties of CUBSAT satelite
W ramach pracy wykonany będzie projekt stanowiska laboratoryjnego do badania położenia środka masy satelity tupu CUBSAT oraz jego podzespołów. Na stanowisku maja być wyznaczane wszystkie składowe tensora momentów bezwładności. zarezerwuj
127
Projekt stanowiska do badania polimerów elektroaktywnych

Design of experimental rig for electroactive polimer testing
w ramach pracy zostanie przedstawiony przegląd materiałów elektroaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem polimerów. Przedstawione zostaną podstawowe własności tych materiałów oraz zastosowania. Projekt obejmuje projekt części elektrycznej i mechanicznej stanowiskazarezerwuj
128
Projekt stanowiska do badania polimerów elektroaktywnych

Design of experimental rig for electroactive polimer testing
w ramach pracy zostanie przedstawiony przegląd materiałów elektroaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem polimerów. Przedstawione zostaną podstawowe własności tych materiałów oraz zastosowania. Projekt obejmuje projekt części elektrycznej i mechanicznej stanowiskazarezerwuj
129
Zastosowanie materiałów światłoczułych do monitorowania stanu konstrukcji mechanicznych

Application of photoactive materials for SHM systems
w pracy wykonany zostanie przegląd materiałów zmieniających własności optyczne na skutek odkształcenia. W szczególności materiały zmieniające długość fali pochłanianego światła. Zostanie przeprowadzona analiza możliwości zastosowania tych materiałów do monitorowania konstrukcji mostów. Przedstawione zostaną tez technologie nanoszenia warstwy materiału na badaną powierzchnieRezerwacja
130
Zastosowanie szerografi do badania stanu materiałów

Application of sherography for assessment of materials degradation
– w pracy dokonany zostanie przegląd metod analizy odkształcenia powierzchni konstrukcji w celu oceny jej stanu. Wybrane metody zostaną zaimplementowane w środowisku MATLAB. Zostanie wykonany eksperyment na rzeczywistej próbce materiału z uszkodzeniem i bez defektu. Oceniona zostanie przydatność tej metody do badania konstrukcji z kompozytów warstwowych.zarezerwuj
131dr inż.
Wiesław Wszołek
Koncepcja sterowania łóżka sygnałem mowy

The control concept bed speech signal
W pracy należy zastosować profesjonalne metody przetwarzania i analizy sygnałów akustycznych przydatne w procesie wydobywania z akustycznego sygnału mowy (czasami zdeformowanej) cech niezbędnych do analizy semantycznej. Do ostatecznej klasyfikacji można zastosować metody sztucznej inteligencji. Wynik rozpoznawania będzie sygnałem do sterowania łóżka chorego. W pracy przedstawiona zostanie koncepcja systemu rozpoznawania wybranych słów i sterowania łóżkiem.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta
Znajomość języka angielskiego, zasad akwizycji i przetwarzania sygnałów akustycznych, wybranych działów automatyki i elektroniki oraz znajomość środowiska eksperymentów numerycznych (np. Matlab)
Rezerwacja
132dr inż.
Krzysztof Zagórski
Modernizacja układu sterowania dydaktycznej frezarki sterowanej numerycznie

Dydaktyczna frezarka sterowana numerycznie powstała w ramach prac Koła Naukowego Mechaników. Do budowy tego stanowiska dydaktycznego użyto do napędu osi sterowanych silniki krokowe z układem zasilania i sterowania własnej konstrukcji. Układ ten jest układem sterowania otwartym. Dokładność obróbki wynika z dokładności zastosowanych silników krokowych. Celem tej pracy jest modernizacja tego układu sterowania po przez zastosowanie dodatkowych układów pomiarowych.222806
133
Zastosowanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych w urządzeniach specjalnych

Praca będzie dotyczyć przeglądu nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych oraz ich zastosowania w budowie maszyn. Nowoczesne materiały konstrukcyjne wypierają do tej pory stosowane materiały. W pracy będzie przedstawiony przykład zastosowania nowoczesnego materiału konstrukcyjnego w specjalnym urządzeniu jakim jest obudowa lampy górniczej. Jak właściwości tego materiału będą wpływać na kształt i technologię wykonania tego urządzenia.222824
134
Projekt koncepcyjny stanowiska do segregacji minerałów

Segregacja (separacja) minerałów odbywa się w różny sposób w zależności od wielkości ziarn, ich właściwości fizycznych, takich jak gęstość, przewodnictwo elektryczne, magnetyzm, zwilżalność, kolor. Rozróżnia się kilka metod segregacji począwszy od segregacji ręcznej, po przez metody mechaniczne. Metody ręczne są metodami polegającymi na żmudnym i czasochłonnym wybieraniu odpowiednich ziarn różniących się kolorem z próby separowanej wykorzystując mikroskop i pęsetę. Celem tej pracy będzie opracowanie koncepcji zmechanizowania stanowiska ręcznego do segregacji minerałów, który będzie wykorzystywał różnicę koloru ziarn separowanych minerałów.222842